Användningsvillkor


Varumärken

Alla rättigheter till varunamn, varumärken och logotyper som används på denna webbplats ägs eller används under licens eller andra rättsliga tillstånd av Sunstar och dess koncernbolag. Användning av ovanstående, utan föregående skriftligt tillstånd av Sunstar och dess koncernföretag, är förbjuden.

Upphovsrätt

Dokumenten på denna webbplats innehåller en mängd information om produkter, information om Sunstar och dess koncernbolag, teknisk information, pressmeddelanden och liknande, och Sunstar och dess koncernbolag äger upphovsrätt till dessa dokument, såvida inte annat uttryckligen anges. Dessa dokument är skyddade enligt varje lands upphovsrättslagstiftning och olika fördrag och andra tillämpliga lagar. Obehörig användning av någon information i dessa dokument (inklusive sådana användningar som reproduktion, modifiering, distribution, uppladdning, bokföring, offentlig överföring, licensiering, försäljning, publikation och liknande) är strängt förbjudet utan skriftligt tillstånd av Sunstar eller dess koncernbolag, med undantag för kopiering eller hämtning som uttryckligen tillåts enligt lag. Ingenting bör tolkas så för att licensiera någon upphovsrätt, patent, varumärke eller andra immateriella rättigheter i dessa dokument. Dokumenten tillhandahålls i ”befintligt skick” utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda.

Länkade webbplatser

Innehållet på tredje parters webbplatser länkade till eller från denna webbplats, utom de av Sunstar koncernbolag, administreras av sådana tredje parter på eget ansvar. Sunstar och dess koncernbolag tar inget ansvar för innehållet på sådana länkade tredje parts webbplatser eller direkta eller indirekta skador som uppkommit genom användning av sådana webbplatser.

Friskrivning

Sunstar och dess koncernbolag lämnar inga garantier av något slag med avseende på denna webbplats, inklusive utan begränsning, noggrannhet, tillförlitlighet, fullständighet, lämplighet för visst ändamål, icke-intrång i tredje parts rättigheter och säkerheten av dess innehåll. Sunstar och dess koncernbolag ansvarar inte för problem, skador eller förlust som uppstått av någon anledning inklusive men inte begränsat till, felaktighet, ändring eller radering av innehållet på denna webbplats, förekomsten av någon form av problem på denna webbplats, och avstängning eller upphörande av driften av webbplatsen. Innehållet på denna webbplats kan ändras eller tas bort utan förvarning och operationen kan tillfälligt upphävas eller upphöra när som helst utan förvarning.