Warunki użytkowania


Znaki towarowe

Wszelkie prawa do nazw handlowych, znaków towarowych i logo używanych na tej stronie są własnością Sunstar i jej spółek należących do grupy lub są wykorzystywane na podstawie licencji lub innego legalnego zezwolenia. Korzystanie z powyższego bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sunstar i jej spółek z grupy jest zabronione.

Prawo autorskie

Dokumenty zamieszczone na tej stronie zawierają różnorodne informacje dotyczące produktów, informacje o Sunstar i spółkach grupy SUNSTAR, informacje techniczne, informacje prasowe i tym podobne, a Sunstar i spółki grupy posiadają prawa autorskie do tych dokumentów, chyba że wyraźnie określono inaczej. Te dokumenty są chronione prawem autorskim każdego kraju i różnymi traktatami oraz innymi obowiązującymi przepisami. Nieautoryzowane wykorzystywanie jakichkolwiek informacji zawartych w tych dokumentach (w tym takich zastosowań, jak powielanie, modyfikacja, dystrybucja, przesyłanie, publikowanie, publiczne przekazywanie, licencjonowanie, sprzedaż itp.) Jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Sunstar lub firmy z grupy SUNSTAR, z wyjątkiem kopiowania lub pobierania wyraźnie dozwolonych przez prawo. Nic nie powinno być interpretowane jako licencjonowanie jakichkolwiek praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej istniejących w tych dokumentach. Dokumenty są dostarczane w stanie "tak jak są" bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.

Połączone witryny

Treści stron internetowych stron trzecich powiązane z niniejszą witryną lub z niej, z wyjątkiem stron należących do grupy Sunstar, są administrowane przez takie strony trzecie na własną odpowiedzialność. Sunstar i jej spółki grupy nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość stron internetowych powiązanych stron trzecich ani za szkody bezpośrednie lub pośrednie poniesione w związku z korzystaniem z takich stron internetowych.

Zrzeczenie się

Sunstar i jej spółki grupy nie udzielają żadnej gwarancji w odniesieniu do tej witryny, w tym między innymi dokładności, niezawodności, kompletności, przydatności do określonych celów, nienaruszania praw stron trzecich i / lub bezpieczeństwa ich zawartości. Sunstar i spółki z tej grupy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, szkody lub straty poniesione z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi niedokładności, zmiany lub usunięcia zawartości tej witryny, wystąpienia jakiegokolwiek problemu na tej stronie internetowej i zawieszenia lub zaprzestanie działania strony internetowej. Zawartość tej witryny może zostać zmieniona lub usunięta bez powiadomienia, a operacja może zostać zawieszona lub przerwana w dowolnym momencie bez uprzedzenia.