Όροι Χρήσης


Εμπορικά σήματα

Οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα επί των εμπορικών ονομάτων, των εμπορικών σημάτων και των λογοτύπων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν ή χρησιμοποιούνται με άδεια ή με άλλη νόμιμη εξουσιοδότηση από την Sunstar και τις εταιρείες του ομίλου της. Η χρήση των παραπάνω χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Sunstar και των εταιρειών του ομίλου απαγορεύεται.

Πνευματική ιδιοκτησία

Τα έγγραφα που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα περιέχουν ποικίλες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, πληροφορίες σχετικά με την Sunstar και τις εταιρείες του ομίλου της, τεχνικές πληροφορίες, δελτία τύπου και τα συναφή, καθώς επίσης η Sunstar και οι εταιρείες του ομίλου της κατέχουν πνευματικά δικαιώματα στα εν λόγω έγγραφα, εκτός αν αναφέρεται ρητά διαφορετικά. Αυτά τα έγγραφα προστατεύονται από το νόμο πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε χώρας, από διάφορες συμβάσεις και άλλους ισχύοντες νόμους. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων χρήσεων όπως η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, αποστολή, δημοσίευση, δημόσια μετάδοση, αδειοδότηση, πώληση, δημοσίευση και τα συναφή) απαγορεύεται αυστηρά χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια της Sunstar ή της ομάδας εταιρειών της, εκτός από την αντιγραφή ή τη λήψη ρητά επιτρεπόμενων από το νόμο. Τίποτα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως άδεια χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που υπάρχουν σε αυτά τα έγγραφα. Τα έγγραφα παρέχονται σε βάση "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητή ή που υπονοείται.

Συνδεδεμένες σελίδες

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων μερών που συνδέονται με ή από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, εκτός από εκείνες των εταιρειών του ομίλου της Sunstar, διοικούνται από αυτά τα τρίτα μέρη με δική τους ευθύνη. Η Sunstar και οι εταιρείες του ομίλου δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων τρίτων ή για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων.

Αποποίηση ευθυνών

Η Sunstar και οι εταιρείες του ομίλου της δεν παρέχουν καμία εγγύηση σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα, την καταλληλόλητα για συγκεκριμένους σκοπούς, τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων ή / και την ασφάλεια του περιεχομένου τους. Η Sunstar και οι εταιρείες του ομίλου της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα, βλάβες ή απώλειες που προκύπτουν για οποιονδήποτε λόγο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, ανακρίβειες, τροποποιήσεις ή διαγραφής του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, τυχόν προβλημάτων σε αυτήν την ιστοσελίδα καθώς και αναστολής ή διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Τα περιεχόμενα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν χωρίς ειδοποίηση και η λειτουργία μπορεί να ανασταλεί ή να διακοπεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.