Aktualnie jesteś na:

G.U.M Polska

By odnaleźć sprzedawcę, wybierz kraj i język. Zostaniesz przekierowany do strony twojego kraju.

 • International
 • Belgia
 • Niemcy
 • Dania
 • Hiszpania
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Włochy
 • Holandia
 • Polska
 • Szwecja

REGULAMIN KONKURSU
#GumDlaMnieNajlepsza

1. ORGANIZATOR KONKURSU

 

1.1. Organizatorem konkursu #GumDlaMnieNajlepsza, zwanego dalej Konkursem, jest: Sunstar Europe S.A. Oddział w Polsce, działalność znajdziemy w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000715249. Rok rozpoczęcia biznesu to 2018 rok. 9-cyfrowy numer identyfikacyjny REGON firmy to: 36942962200000 (dalej: Organizator).

1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.sunstargum.com/pl.

 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. poniżej), które do dnia 30.04.2019 r. do godziny 23.59 dokonają zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.1.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

2.2.1.   Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;

2.2.2.   Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.

 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.04.2019 r. i trwać będzie do 30.04.2019 r.

3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 07.05.2019 r.

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć jak najbardziej kreatywnie i twórczo na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem zamieszczonym na profilu @gumpolska na portalu Facebook (https://www.facebook.com/gumpolska/)- „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać zestaw produktów GUM ActiVital?”.

4.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4.3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

4.4. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich (w tym uczestnik uzyskał wszelkie wymagane zgody i upoważnienia, w szczególności na wykorzystywanie wizerunków osób uwidocznionych w pracy konkursowej), niezbędne do zgłoszenia swojej pracy konkursowej do Konkursu oraz jej wykorzystywanie przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

4.5. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w przypadku, gdy zostanie on laureatem Konkursu, w szczególności w prasie, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp. Odmowa udzielenia takiej zgody jest równoznaczna ze zrzeczeniem się nagrody przez Uczestnika.

4.6. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.4, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora i/lub Sponsora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.

4.7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

4.8. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY

5.1. Nadesłane przez Uczestników zgłoszenia będą oceniane przez Jury w składzie: przedstawiciele Organizatora.

5.2. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury Konkursu wybierze 10 laureatów, którzy otrzymają Nagrodę wśród uczestników, którzy nadesłali najciekawsze zgłoszenie, biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie, w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność oraz poprawność merytoryczną pracy konkursowej.

5.3. Nagrodą w Konkursie jest:

Zestaw produktów marki GUM, w skład którego wchodzą: GUM® ActiVital® Szczoteczka Soniczna, GUM ActiVital® Płyn do płukania jamy ustnej, GUM® ActiVital® Pasta do zębów łącznej wartości 92,50 PLN.

Przekazanie nagród do laureata konkursu nastąpi do 7 dni po przekazaniu danych do wysyłki przez Laureata Konkursu. Nagroda zostanie nadana do Laureata za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5.4. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

5.5. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

5.6. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

5.7.      Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5.8.      Lista laureatów Konkursu opublikowana w sposób zanimizowany (np. z zastosowaniem imienia i pierwszej litery nazwiska bądź nicku wraz z miejscem zamieszkania) może zostać opublikowana w materiałach rozwiązujących Konkurs, w szczególności w serwisie, w którym opublikowano Konkurs.

 

6. KOMISJA

6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

7. REKLAMACJE

7.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

7.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

7.4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie         wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego..

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.sunstargum.com/pl oraz w siedzibie Organizatora.

8.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

8.3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

 

Organizator

Sunstar GUM - Konkurs - #GumDlaMnieNajlepsza
Sunstar GUM - Konkurs - #GumDlaMnieNajlepsza

Konkurs - #GumDlaMnieNajlepsza

Sunstar GUM - null

Konkurs - #GumDlaMnieNajlepsza

Sunstar GUM - null

Konkurs - #GumDlaMnieNajlepsza

Używamy plików cookie, aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Aby to osiągnąć, zapamiętujemy i przechowujemy informacje o tym, jak z niej korzystasz. Odbywa się to za pomocą prostych plików tekstowych zwanych cookies, które znajdują się na twoim komputerze. Te pliki cookie są całkowicie bezpieczne i nigdy nie zawierają żadnych poufnych informacji. Zamykając tę wiadomość lub przechodząc do innej strony na tej witrynie, wyrażasz zgodę na zapisywanie naszych plików cookie na tym urządzeniu zgodnie z naszą polityką plików cookie.